Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

2014 р.: публікації учасників «BIOTECH»

Упродовж 2014 р. учасниками студентського наукового гуртка «BIOTECH» були опубліковані наступні праці:

12 патентів:

8 патентів на винахід,

4 патентів на корисну модель,

89 статей (35 статей – у наукометричних базах даних: Scopus, PubMed, SpringerLink, РИНЦ, ProQuest, EBSCO, Index Copernicus, AGRIS (FAO), UPD, INNO SPACE Scientific Journal, Directory of Research Journal Indexing, Ulrichs Web Global Serials Directory, Union Of International Associations Yearbook, Scribd, Academia.Edu, Google Scholar):

2 статті у міжнародних наукових журналах (крім країн СНД) – Microbiology, Austrian Journal of Technical and Natural Sciences;

7 статей у міжнародних наукових журналах країн СНД – Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета; Микробиология; Электронный научный журнал «Аpriori. Cерия: естественные и технические науки»; Электронный научный журнал «Живые и биокосные системы»; Scientific Journal «ScienceRise»;

28 статей у журналах України, що зареєстровані у наукометричних базах даних;

2 статті у фахових виданнях України, що входять до переліку ДАК;

29 статей у міжнародних наукових збірниках, крім країн СНД;

21 стаття у міжнародних наукових збірниках країн СНД;

83 тез доповідей:

1 тези доповідей на міжнародних конференціях країн СНД;

61 тези доповідей на наукових конференціях України (за межами НУХТ);

21 тез доповідей на конференції молодих учених, аспірантів і студентів НУХТ.

39 наукових робіт (статті, тези) – самостійні публікації студентів.

Ви знаходитесь тут: Наукова діяльність Студентський гурток «BIOTECH» Досягнення Публікації 2014 р.: публікації учасників «BIOTECH»