Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Колектив кафедри

Стабніков Віктор Петрович


Завідувач кафедри, професор кафедри біотехнології і мікробіології, доктор технічних наук.

У 2002 р. закінчив з відзнакою Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Біотехнологія». У 2006 році захистив дисертацію на тему «Розробка способу анаеробного очищення стічних вод з використанням залізовідновлювальних бактерій» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (спеціальність – біотехнологія). У 2018 р. захистив докторську дисертацію на тему «Наукові засади створення біотехнологій біоцементації для використання в охороні довкілля і промисловості» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук (спеціальність – біотехнологія).

Пирог Тетяна Павлівна


Професор, доктор біологічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч  науки і  техніки України, голова підкомісії з біотехнології і  біоінженерії Науково-методичної ради МОН України, голова  експертної групи для проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковим напрямом "Технічні науки", експерт секції №24 за фаховим напрямом «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології» Наукової ради МОН України, експерт Національного фонду досліджень України,  голова спеціалізованої вченої ради Д 26.058.04 НУХТ із захисту докторських дисертацій за спеціальностями 03.00.20 – біотехнологія, 05.18.04 – технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів, член спеціалізованої вченої ради Д 26.233.01 при Інституті мікробіології і вірусології НАН України із захисту докторських дисертацій за спеціальностями 03.00.20 – біотехнологія, 03.00.07 – мікробіологія, 03.00.06 – вірусологія.

Грегірчак Наталія Миколаївна


Декан факультету біотехнології та екологічного контролю. Доцент кафедри біотехнології і мікробіології, кандидат технічних наук.

У 1982 р. закінчила з відзнакою Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю «Технологія мікробіологічних і вітамінних виробництв». Після закінчення інституту працювала технологом на Трипільському біохімічному заводі. З 1991 року науковим співробітником, завідувачем лабораторії, асистентом кафедри біотехнології мікробного синтезу УДУХТ.

У 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (спеціальність 03.00.20– біотехнологія).

З 2002 року – доцент кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій, а з 2015 року – декан факультету біотехнології та екологічного контролю.

Воронцов Олександр Олександрович


Доцент кафедри біотехнології і мікробіології.

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.18.04 – технологія м’яса і м’ясних продуктів.

Закінчив КТІХП (нині НУХТ) у 1974 році. Працює на кафедрі з 1980 року. Кандидатську дисертацію захистив у 1979 році.

Викладає дисципліни: «Мікробіологія для харчових технологій. Модуль 1. Технічна мікробіологія» та «Мікробіологія для харчових технологій. Модуль 2. Мікробіологія харчових продуктів» (для здобувачів освітнього ступеню  «бакалавр» спеціальності  181 «Харчові технології» освітньо-професійної  програми «Харчові технології і інженерія», Навчально-науковий інститут харчових технологій) та «Мікробіологія харчових продуктів» (для здобувачів освітнього ступеню «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Харчові технології і інженерія», Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу імені проф. В.Ф. Доценка).

Красінько Вікторія Олегівна


Доцент кафедри, кандидат технічних наук. Працює на кафедрі з 2000 р.

У 1995 р. закінчила з відзнакою Український державний університет харчових технологій (нині НУХТ), отримавши спеціальність «інженер-біотехнолог». У 1995-2001 р.р. – навчалась у аспірантурі НУХТ. Кандидатську дисертацію, присвячену екобіотехнологічному напряму досліджень, за темою: «Розробка біотехнології очистки стічних вод харчових виробництв із застосуванням сполук заліза» захистила за спеціальністю 03.00.20 «Біотехнологія» у 2004 році під керівництвом однієї з перших випускниць кафедри біотехнології і мікробіології, доцента Стабнікової Олени Всеволодівни. Вчене звання доцента отримала у 2007 році. Під керівництвом Красінько В.О. у 2016 році захищено кандидатську дисертацію за спеціальністю «Біотехнологія».

Карлаш Юрій Васильович


Доцент кафедри, кандидат технічних наук. Працює на кафедрі з 1998 р.

У 1974 р. закінчив з відзнакою Київський технологічний інститут харчової промисловості (КТІХП, нині НУХТ) за спеціальністю «Технологія мікробіологічних та вітамінних виробництв». Після закінчення інституту працював на Ладижинському заводі ферментних препаратів (Вінницька обл.) і був одним з спеціалістів, які брали участь у запуску нових технологічних ліній.

У 1986 р. у КТІХП захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження закономірностей інтенсифікації газорідинних масообмінних процесів у ферментаторах з віброперемішуючими пристроями». У 1994 р. отримав вчене звання доцента кафедри процесів та апаратів харчових виробництв.

Пенчук Юрій Миколайович


Доцент кафедри, кандидат технічних наук.

У 2001 закінчив Національний університет харчових технологій (кваліфікація за дипломом магістр з біотехнології). З 2001 по 2004 роки навчався в аспірантурі НУХТ. Працює в НУХТ з 2004 року: до вересня 2008 року обіймав посаду асистента, з 1 вересня 2008 року працює на посаді доцента кафедри біотехнології і мікробіології. З 2010 р. член журі Всеукраїнської олімпіади з біотехнології. З 2012 р. відповідальний секретар та член редакційної колегії наукового журналу «Наукові праці НУХТ». Член науково-технічної ради НУХТ. Член ради молодих учених НУХТ. Відповідальний за розподіл педагогічного навантаження. Відповідальний за дистанційне навчання.

Скроцька Оксана Ігорівна

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри біотехнології і мікробіології.

У 2002 р. з відзнакою закінчила Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Біотехнологія», 2002-2005 рр. – навчалась у аспірантурі НУХТ. Працює на кафедрі з 2005 р. Кандидатську дисертацію на тему «Противірусна дія молекулярного комплексу дріжджова РНК-тилорон при експериментальній ВПГ-1-інфекції» успішно захистила у 2008 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.001.14 Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. З 2014 р. очолює студентський науковий гурток «BIOTECH».

Тетеріна Світлана Миколаївна


Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Працює на кафедрі з 2008 року.

У 2004 році з відзнакою закінчила Національний університет харчових технологій та отримала повну вищу освіту відповідно до ОКР «магістр». Кандидатську дисертацію на тему «Розроблення способів дезінфекції та підготовки живильної води для екстрагування сахарози з бурякової стружки» захистила у 2008 році. Під час навчання в аспірантурі, а також після захисту дисертації приймала участь у розробленні галузевих технологічних інструкцій із застосування дезінфекційних засобів “Жавель-Клейд”, “Біодез-Р” та “Каморан” для проведення знезаражувальних заходів на підприємствах цукрової галузі при переробленні цукрових буряків та тростинного цукру-сирцю. У 2015 році успішно підтвердила вчене звання доцента.

Слободян Ольга Петрівна


Кандидат технічних наук, доцент кафедри біотехнології і мікробіології. Закінчила КТІХП (нині НУХТ) у 1982 р. за спеціальністю «Технологія хлібопекарського, макаронного і кондитерського виробництв».

З 1984 р. по 1993 р. працювала науковим співробітником в дослідницькому і технологічному відділі по розробці і впровадженню технологічних процесів і обладнання пектинового виробництва НВО «СПЕКТР». В 1989 р. проходила стажування в Університеті Харчової Промисловості (Флорида, США), де вивчала  розробку способів отримання пектину з різних видів сировини.

Кандидатську дисертацію за темою «Удосконалення технології та розробка методів розрахунку способів виробництва пектину з бурякового жому» за спеціальністю 05.18.05 «Технологія цукру і цукристих речовин» захистила у 1994 р.

Буценко Людмила Миколаївна


Доцент кафедри, доктор біологічних наук. Старший науковий співробітник відділу фітопатогенних бактерій Інституту мікробіології і вірусології НАН України.

У 1998 р. закінчила з відзнакою Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Біотехнологія». З 1998 р. працює в Інституті мікробіології і вірусології Національної академії наук України – інженером, науковим та старшим науковим співробітником. З 2000 по 2004 роки навчалась в аспірантурі Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного.

У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (спеціальність 03.00.07 – мікробіологія) на тему «Антимутагенна та протипухлинна активність Pseudomonas syringae pv. atrofaciens та Pseudomonas syringae pv. coronafaciens».

Гудзенко Олена Володимирівна


Cтарший викладач кафедри, кандидат біологічних наук, науковий співробітник відділу біохімії мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології НАН України. Працює на кафедрі з 2017 року.

Закінчила НУХТ за спеціальністю “Біотехнологія” у 2003 р. З 2003р. працює в Інституті мікробіології і вірусології Національної академії наук України – спочатку провідним інженером, потім молодшим науковим, а в даний час науковим співробітником відділу біохімії мікроорганізмів. У 2013 році була нагороджена стипендією президента України.

2009-2013 рр. – навчалась у аспірантурі Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАНУ.

Резніченко Юрій Миколайович

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Працює на кафедрі з 2020 року.

У 2002 році з відзнакою закінчив Національний університет харчових технологій та отримав повну вищу освіту відповідно до ОКР «спеціаліст». Кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення попередньої вапнокарбонізації дифузійного соку» захистив у 2010 році. Під час навчання в аспірантурі, а також після захисту дисертації приймав активну участь у впровадженні наукових розробок кафедри на підприємствах цукрової галузі. У 2014 році успішно підтвердив вчене звання доцента.

Входив до складу журі Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом "Харчові технології та інженерія" і спеціальністю "Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв" (ОНАХТ, 2017 р.).

Викладає дисципліни: «Вступ до фаху», для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія», «Мікробіологія для харчових технологій. Модуль 2. Мікробіологія харчових продуктів», для студентів спеціальності 181 «Харчові технології», професійного спрямування «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» – денної та заочної форм навчання.

Старовойтова Світлана Олександрівна


Кандидат біологічних наук, доцент кафедри біотехнології і мікробіології.

У 2005 р. з відзнакою закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ КПІ) за спеціальністю «Промислова біотехнологія» та здобула кваліфікацію магістра з біотехнології. Упродовж 2005-2008 рр. навчалась у аспірантурі НТУУ КПІ. Упродовж навчання в аспірантурі отримала два гранти: у 2006 році Грант НТУУ КПІ та Грант Президента України для обдарованої молоді на 2007 рік. Кандидатську дисертацію на тему «Розробка композиції поліштамового пробіотику на основі бактерій роду Lactobacillus» успішно захистила у 2008 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.233.01 Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного (спеціальність 03.00.20 – біотехнологія).

Лауреат Премії Президента України для молодих вчених 2010 року.

На кафедрі працює з 2009 року. У 2014 році отримала звання доцента кафедри біотехнології і мікробіології.

Белемець Тетяна Олександрівна


Старший викладач кафедри біотехнології і мікробіології, кандидат технічних наук. У 2013 році закінчила Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки молока» з кваліфікацією магістра. У 2016 році закінчила аспірантуру за спеціальністю 05.18.04 – технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів. На кафедрі працює з 2017 року. Загальний стаж наукової роботи 4 роки. Автор 11 наукових праць, в тому числі 6 статей у наукових виданнях, зокрема у журналах бази SCOPUS. Науковий напрям роботи – розробка технології кисломолочних продуктів з поліфункціональними наповнювачами природного походження.

 

 


 

Ключка Лілія Вікторівна

Асистент кафедри, завершила навчання за освітнім ступенем доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (2017-2021 рр.), захист дисертації відбувся 8 жовтя 2021 р.

З вересня 2018 р. є стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених (Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 24.10.2018 р.)

У 2017 р. закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Фармацевтична біотехнологія».

У 2015 р. за високі досягнення в навчанні та науково-дослідній роботі отримувала стипендію Кабінету Міністрів України. Роком пізніше нагороджена дипломом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за галуззю наук «Біологія» (робота на тему «Вплив умов культивування на біологічні властивості поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii IMB B-7405»).

Удимович Віктор Миколайович

Асистент кафедри біотехнології і мікробіології, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (ІV курс).

У 2018 р. закінчив Національний університет харчових технологій та отримав диплом магістра за спеціальністю «Екологічна біотехнологія та біоенергетика».

З 2016 до 2017 року працював майстром дільниці цеху твердих форм готових лікарських засобів Виробничої служби АТ «Київмедпрепарат» Корпорації «Артеріум».

З 2017 до 2018 року займав посаду менеджера із забезпечення якості Департаменту із забезпечення якості ТОВ «Біотестлаб».

П’ятецька Дар’я Володимирівна

Асистент кафедри біотехнології і мікробіології, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (ІІІ курс).

У 2019 р. закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Фармацевтична біотехнологія».

У 2018 р. одержала диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за галуззю наук «Біотехнологія» (робота на тему «Синтез фітогормонів продуцентами поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017»).

Потапенко Валерія Віталіївна

Асистент кафедри біотехнології і мікробіології.

У 2021 р. закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Промислова біотехнологія».

На кафедрі працює з вересня 2021 року.

Проводить лабораторні заняття з дисциплін:

  • Загальна мікробіологія і вірусологія
  • Генетика
  • Мікроорганізми як біологічні агенти
Ви знаходитесь тут: Про кафедру Колектив кафедри