Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Моніторинг якості освіти

Траєкторії удосконалення освітнього процесу: продовжуємо обговорення редакцій освітньо-професійних програм

Круглий стіл, присвячений обговоренню результатів локального моніторингу освітньо-професійної програми «Промислова біотехнологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія», був проведений 17 лютого на кафедрі БТМ. Захід відбувся у рамках підготовки до громадського обговорення редакції ОПП 2022 року.

Спікером заходу виступила гарант освітньо-професійної програми доцент Вікторія Красінько. У відкритій дискусії взяли участь: декан факультету БТЕК Наталія Грегірчак, завідувач випускової кафедри Віктор Стабніков, доценти кафедри біотехнології і мікробіології Юрій Карлаш та Оксана Скроцька, д.б.н., завідувач відділу фітопатогенних бактерій Інституту мікробіології і вірусології НАН України Людмила Буценко, здобувачка освітнього ступеня «магістр» Дарія Жалюк, а також представник студентського самоврядування – голова студентської ради НУХТ Ірина Ковшар, яка здобуває освітній ступінь магістра за ОПП «Промислова біотехнологія».

Локальний моніторинг – запорука якості освіти

Година роботи навчить більше, ніж день пояснень.

Жан-Жак Руссо

Сучасний ринок праці вимагає від випускника ЗВО не лише глибоких теоретичних знань, а й здатності самостійно їх застосовувати в нестандартних, постійно змінюваних життєвих ситуаціях, переходу від суспільства знань до суспільства життєво компетентних громадян. Тому оцінка якісно підготовленого випускника, що є основою його конкурентоздатності на ринку праці, характеризує власне якість освітньої програми та освітнього процесу.

Ви знаходитесь тут: Здобувачам освіти Моніторинг якості освіти