Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Тематика студентських наукових робіт

Теми студентських наукових робіт 2021-2022 н.р.

Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Освітньо-професійна програма «Промислова біотехнологія»

1

Біотехнологічні аспекти отримання препаратів на основі бактеріофагів для контролю збудників бактеріальних хвороб хрестоцвітих

2

Бактерії роду Paenibacillus як біологічні агенти

3

Біотехнологічні особливості одержання дріжджових кілер-токсинів та перспективи їхнього застосування

  

Освітньо-професійна програма «Фармацевтична біотехнологія»

1

Біотехнологічні особливості одержання імуностимуляторів вуглеводної природи

2

Мікробіологічний синтез аскорбінової кислоти

3

Антибактеріальні властивості базидіоміцетних грибів

4

Використання мікроорганізмів у якості систем експресії для отримання субодиничних вакцин

5

Антифунгальні властивості грибів відділу Basidiomycetes

6

Біосинтез наночасток срібла з використанням дріжджів

7

Гібридні антибіотики як альтернатива антибіотикорезистентності

8

Досягнення біотехнології у виробництві лактулози

9

Біотехнологічні аспекти одержання ферментів фітаз медичного призначення

10

Бактеріоцини грамнегативних бактерій

11

Продукти мікробного синтезу для руйнування біоплівок

12

Регуляція антимікробної та антиадгезивної активності поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IМВ В-7241

Теми студентських наукових робіт 2020-2021 н.р.

 Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Освітньо-професійна програма «Промислова біотехнологія»

1

Особливості біотехнологій біопалива із використанням ціанобактерій

2

Метаболіти мікробного походження як біобезпечні ароматизатори для харчової промисловості

3

Сучасні аспекти біотехнології хітинолітичних ферментів

4

Особливості біотехнологічного одержання кислої уреази, перспективи та практичне застосування

5

Дріжджі Saccharomyces cerevisiae як джерело отримання рекомбінантних сполук

6

Застосування хітозанів у контролі збудників бактеріальних хвороб зернових і овочевих культур

7

Біотехнологія комбінованого силосувального препарату на основі Lactobacillus buchneri

8

Сучасний стан та перспективи біотехнологічного одержання розчинників на прикладі 1,3-пропандіолу

 

 Освітньо-професійна програма «Фармацевтична біотехнологія»

1

Вплив інсуліну на метаболізм глюкози в пухлинних клітинах

2

Желатинази в пухлині як фактори утворення та перебігу мікрометастазів

3

Біотехнологія ферментів терапевтичного призначення на прикладі наттокінази

4

Біотехнологічні особливості одержання оральної протихолерної вакцини

5

Пробіотичні властивості каротинсинтезувального штаму  Bacillus sp. I1.2

6

Біотехнологічний потенціал бактерій роду Acinetobacter

7

Інтенсифікація синтезу фітогормонів, у комплексі з поверхнево-активними речовинами, штаму Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 для використання у рослинництві

8

Технології отримання рекомбінантного еритропоетину

9

Фаготерапія у лікуванні бактеріальних інфекцій

10

Біологічно активні пептиди козиного молозива – природні імуномодулятори та антибактеріальні засоби

11

Особливості біосинтезу антимікробних пептидів кателіцидинів та їх застосування у противірусній терапії

12

Біосинтез полі-гамма-глутамінової кислоти Bacillus subtilis

13

Біотехнологічні особливості отримання протипухлинного ферментного препарату L-аспарагінази

14

Особливості синтезу мікробного полісахариду етаполану на суміші олієвмісних та С2-субстратів

 

Теми студентських наукових робіт 2019-2020 н.р.

Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Спеціалізація «Промислова біотехнологія»

 

1

Сучасні біотехнології отримання засобів захисту рослин на основі міцеліальних грибів

2

Біотехнологічні аспекти створення біодеградабельних пластмас

3

Технологічні особливості отримання В-галактозидази за допомогою психрофільних мікроорганізмів

4

Мікроміцети як продуценти целюлозолітичних ферментних комплексів

5

Заквашувальні композиції у виробництві молочнокислих продуктів

6

Особливості біодеструкції пластикових відходів

7

Біосенсори на основі іммобілізованих клітин мікроорганізмів

8

Мікробний синтез гіалуронової кислоти

9

Ветеринарні пробіотичні препарати як альтернатива антибіотикам

 

Спеціалізація «Фармацевтична біотехнологія»

 

1

Модифікація інтерферонів І та ІІ типу іонами церію з метою підвищення його біологічних властивостей

2

Роль сульфатвідновлювадьних бактерій в біодеструкції полімерних і гумотехнічних матеріалів

3

Використання екстремальних та гіпертермофілів у біотехнології

4

Біотрансформація у виробництві підсолоджувачів

5

Імуносупресивні препарати мікробіологічного походження

6

Фітотоксична і геномодулювальна активність ліпополісахаридів Pseudomonas syringae atrofaciens 9780 i 9400

7

Вірусоподібні частки як наноплатформа для створення вакцин

8

Синергізм антиадгезивної дії поверхнево-активних речовин Nocardia vaсcinii ІМВ В-7405 та ефірних олій

9

Технологічні особливості створення лікарських засобів цільової доставки

10

Морські мікроорганізми як продуценти біологічно активних речовин

11

Протипухлинні властивості біологічно активних білкових фрагментів молозива

12

Антимікробна та антиадгезивна активність поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017, синтезованих на гідрофобних та гідрофільних субстратах

13

Біокаталіз у виробництві лікарських засобів

14

Біотехнологія ферментних препаратів для загоєння ран

15

Встановлення прямої противірусної дії тилорону на моделі фага l

Теми студентських наукових робіт 2018-2019 н.р.

Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Спеціалізація «Промислова біотехнологія»

 

1

Визначення вуглеводних компонентів сульфатвідновлювальних бактерій за допомогою лектин-зв’язуючого аналізу

2

Отримання трансгенних рослин пшениці Triticum aestivum L. шляхом Agrobacterium-опосередкованої трансформації in planta

3

Збагачення дріжджових клітин мікронутрієнтами

4

Біотехнологія трансглутамінази та перспективи її практичного застосування

5

Використання лігнінмодифікуючих ферментів у природоохоронних біотехнологіях

6

Характеристика грибів роду Hericium та перспективи їх практичного використання

7

Корегуюча дія наночастинок церію в умовах розвитку дилятаційної кардіоміопатії

8

Використання нанорозмірних часток золота для покращення аналітичних характеристик ферментних біосенсорів

9

Пухлино-асоційовані адипоцити в мікрооточенні та перебігу раку шлунку

10

Біотехнологія ферментів кутиназ та їх практичне застосування

 

Спеціалізація «Фармацевтична біотехнологія»

 

1

Отримання рекомбінантних білків як компонентів вакцин проти ВІЛ/СНІД

2

Синтез фітогормонів промислово цінними ґрунтовими мікроорганізмами

3

Синтез поверхнево-активних речовин Nocardia vaсcinii ІМВ В-7405 на змішаних промислових відходах

4

Очищення води від ксенобіотиків ароматичної природи з використанням іммобілізованих бактерій роду Bacillus

5

Використання надкритичної флюїдної екстракції для виробництва сухого екстракту Hypericum perforatum L.

6

Вплив глікан-гліколіпідного комплексу мікробного походження на віруси рослин

7

Біологічні властивості поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, синтезованих на промислових відходах

8

Ендофітні гриби як продуценти речовин з протипухлинними властивостями

9

Регуляція антимікробної та антиадгезивної активності поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405

10

Сучасні аспекти біотехнології протипухлинного антибіотика рапаміцину

11

Дослідження біобезпеки харчових продуктів з біодеградабельними харчовими покриттями

12

Генетично модифіковані штами актинобактерій Streptomyces globisporus 1912 і Streptomyces cyanogenus S136 як продуценти протипухлинних антибіотиків

13

Імуномодулятори на основі бактеріальних ліпополісахаридів

14

Особливості біотехнологічного одержання N-ацетилглюкозаміну

15

Мікробіологічні ризики кондитерських виробів

16

Вплив технологічних режимів на синтез рекомбінантного інсуліну

17

Технологія отримання наноемульсії вакцини проти гепатиту В

Ви знаходитесь тут: Наукова діяльність Тематика студентських наукових робіт