Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Тематика студентських наукових робіт

Теми студентських наукових робіт 2020-2021 н.р.

 Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Освітньо-професійна програма «Промислова біотехнологія»

1

Особливості біотехнологій біопалива із використанням ціанобактерій

2

Метаболіти мікробного походження як біобезпечні ароматизатори для харчової промисловості

3

Сучасні аспекти біотехнології хітинолітичних ферментів

4

Особливості біотехнологічного одержання кислої уреази, перспективи та практичне застосування

5

Дріжджі Saccharomyces cerevisiae як джерело отримання рекомбінантних сполук

6

Застосування хітозанів у контролі збудників бактеріальних хвороб зернових і овочевих культур

7

Біотехнологія комбінованого силосувального препарату на основі Lactobacillus buchneri

8

Сучасний стан та перспективи біотехнологічного одержання розчинників на прикладі 1,3-пропандіолу

 

 Освітньо-професійна програма «Фармацевтична біотехнологія»

1

Вплив інсуліну на метаболізм глюкози в пухлинних клітинах

2

Желатинази в пухлині як фактори утворення та перебігу мікрометастазів

3

Біотехнологія ферментів терапевтичного призначення на прикладі наттокінази

4

Біотехнологічні особливості одержання оральної протихолерної вакцини

5

Пробіотичні властивості каротинсинтезувального штаму  Bacillus sp. I1.2

6

Біотехнологічний потенціал бактерій роду Acinetobacter

7

Інтенсифікація синтезу фітогормонів, у комплексі з поверхнево-активними речовинами, штаму Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 для використання у рослинництві

8

Технології отримання рекомбінантного еритропоетину

9

Фаготерапія у лікуванні бактеріальних інфекцій

10

Біологічно активні пептиди козиного молозива – природні імуномодулятори та антибактеріальні засоби

11

Особливості біосинтезу антимікробних пептидів кателіцидинів та їх застосування у противірусній терапії

12

Біосинтез полі-гамма-глутамінової кислоти Bacillus subtilis

13

Біотехнологічні особливості отримання протипухлинного ферментного препарату L-аспарагінази

14

Особливості синтезу мікробного полісахариду етаполану на суміші олієвмісних та С2-субстратів

 

Теми студентських наукових робіт 2019-2020 н.р.

Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Спеціалізація «Промислова біотехнологія»

 

1

Сучасні біотехнології отримання засобів захисту рослин на основі міцеліальних грибів

2

Біотехнологічні аспекти створення біодеградабельних пластмас

3

Технологічні особливості отримання В-галактозидази за допомогою психрофільних мікроорганізмів

4

Мікроміцети як продуценти целюлозолітичних ферментних комплексів

5

Заквашувальні композиції у виробництві молочнокислих продуктів

6

Особливості біодеструкції пластикових відходів

7

Біосенсори на основі іммобілізованих клітин мікроорганізмів

8

Мікробний синтез гіалуронової кислоти

9

Ветеринарні пробіотичні препарати як альтернатива антибіотикам

 

Спеціалізація «Фармацевтична біотехнологія»

 

1

Модифікація інтерферонів І та ІІ типу іонами церію з метою підвищення його біологічних властивостей

2

Роль сульфатвідновлювадьних бактерій в біодеструкції полімерних і гумотехнічних матеріалів

3

Використання екстремальних та гіпертермофілів у біотехнології

4

Біотрансформація у виробництві підсолоджувачів

5

Імуносупресивні препарати мікробіологічного походження

6

Фітотоксична і геномодулювальна активність ліпополісахаридів Pseudomonas syringae atrofaciens 9780 i 9400

7

Вірусоподібні частки як наноплатформа для створення вакцин

8

Синергізм антиадгезивної дії поверхнево-активних речовин Nocardia vaсcinii ІМВ В-7405 та ефірних олій

9

Технологічні особливості створення лікарських засобів цільової доставки

10

Морські мікроорганізми як продуценти біологічно активних речовин

11

Протипухлинні властивості біологічно активних білкових фрагментів молозива

12

Антимікробна та антиадгезивна активність поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017, синтезованих на гідрофобних та гідрофільних субстратах

13

Біокаталіз у виробництві лікарських засобів

14

Біотехнологія ферментних препаратів для загоєння ран

15

Встановлення прямої противірусної дії тилорону на моделі фага l

Теми студентських наукових робіт 2018-2019 н.р.

Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Спеціалізація «Промислова біотехнологія»

 

1

Визначення вуглеводних компонентів сульфатвідновлювальних бактерій за допомогою лектин-зв’язуючого аналізу

2

Отримання трансгенних рослин пшениці Triticum aestivum L. шляхом Agrobacterium-опосередкованої трансформації in planta

3

Збагачення дріжджових клітин мікронутрієнтами

4

Біотехнологія трансглутамінази та перспективи її практичного застосування

5

Використання лігнінмодифікуючих ферментів у природоохоронних біотехнологіях

6

Характеристика грибів роду Hericium та перспективи їх практичного використання

7

Корегуюча дія наночастинок церію в умовах розвитку дилятаційної кардіоміопатії

8

Використання нанорозмірних часток золота для покращення аналітичних характеристик ферментних біосенсорів

9

Пухлино-асоційовані адипоцити в мікрооточенні та перебігу раку шлунку

10

Біотехнологія ферментів кутиназ та їх практичне застосування

 

Спеціалізація «Фармацевтична біотехнологія»

 

1

Отримання рекомбінантних білків як компонентів вакцин проти ВІЛ/СНІД

2

Синтез фітогормонів промислово цінними ґрунтовими мікроорганізмами

3

Синтез поверхнево-активних речовин Nocardia vaсcinii ІМВ В-7405 на змішаних промислових відходах

4

Очищення води від ксенобіотиків ароматичної природи з використанням іммобілізованих бактерій роду Bacillus

5

Використання надкритичної флюїдної екстракції для виробництва сухого екстракту Hypericum perforatum L.

6

Вплив глікан-гліколіпідного комплексу мікробного походження на віруси рослин

7

Біологічні властивості поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, синтезованих на промислових відходах

8

Ендофітні гриби як продуценти речовин з протипухлинними властивостями

9

Регуляція антимікробної та антиадгезивної активності поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405

10

Сучасні аспекти біотехнології протипухлинного антибіотика рапаміцину

11

Дослідження біобезпеки харчових продуктів з біодеградабельними харчовими покриттями

12

Генетично модифіковані штами актинобактерій Streptomyces globisporus 1912 і Streptomyces cyanogenus S136 як продуценти протипухлинних антибіотиків

13

Імуномодулятори на основі бактеріальних ліпополісахаридів

14

Особливості біотехнологічного одержання N-ацетилглюкозаміну

15

Мікробіологічні ризики кондитерських виробів

16

Вплив технологічних режимів на синтез рекомбінантного інсуліну

17

Технологія отримання наноемульсії вакцини проти гепатиту В

Теми студентських наукових робіт 2017-2018 н.р.

Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Спеціалізація «Промислова біотехнологія»

 

1

ANAMМOX-бактерії у природоохоронних технологіях

2

Антимікробні метаболіти молочнокислих бактерій

3

Мікробіологічний синтез лактобіонової кислоти на відходах молочного виробництва

4

Біоетанол, бутанол та водень як альтернативні джерела енергії

5

Про- та антиоксидантний статус живих організмів як критерій впливу g-опромінення

6

Утилізація рослинних залишків у вигляді композитних теплоізоляційних матеріалів з використанням міцеліальних грибів

7

Лактоферин як основа препаратів антивірусного захисту та імуномодуляційної корекції організму людини

8

Детоксикуючий засіб дефероксамін для терапії розсіяного склерозу

 

Спеціалізація «Фармацевтична біотехнологія»

 

1

Біологічні властивості імунологічно активних фрагментів молозива

2

Інтенсифікація біосинтезу мікробного екзополісахариду етаполану на суміші меляси та соняшникової олії

3

Ефективні методи детекції мікроорганізмів та перспективи їх використання

4

Вплив наночасток діоксиду церію на біологічну активність гамма інтерферону

5

Вплив бактеріального ліпополісахариду на імунну систему та тривалість життя Drosophila melanogaster

6

Мікробіологічні ризики м’ясних виробів нової рецептури

7

Біотехнологія рекомбінантного білка пегфілграстиму для профілактики і лікування нейропенії

8

Вплив стромального мікрооточення на метастатичні властивості пухлинних клітин

9

Фармацевтична розробка складу та технології таблетованого лікарського засобу на основі тіоктової кислоти

10

Технологічні аспекти одержання протипухлинних ферментів мікробного походження

11

Сучасний стан та перспективи біотехнологічного отримання калусних клітин женьшеню

12

Акарбоза мікробного походження як потенційний геропротектор

13

Біологічні властивості нанокомпозиту діоксиду церію з фактором некрозу пухлин

14

Інноваційні підходи у виробництві антимікробних препаратів на основі сідероміцинів

 

Спеціалізація «Екологічна біотехнологія та біоенергетика»

 

1

Використання мікробних паливних елементів для отримання біоелектрики

2

Біотехнологічні підходи до деградації хлорорганічних пестицидів у ґрунті

Ви знаходитесь тут: Наукова діяльність Тематика студентських наукових робіт