Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Підручники і посібники, видані викладачами кафедри

Пирог  Т.П., Пенчук Ю.М. Біохімічні основи мікробного синтезу: підручник – К.: Видавництво Ліра-К, 2019. – 258 с.

ISBN 978-617-7748-82-2

У підручнику наведено шляхи біосинтезу препаратів на основі біомаси мікроорганізмів, біогенез первинних метаболітів, детально розглядаються шляхи регуляції біосинтезу амінокислот та підходи до створення штамів-надсинтетиків цих мікробних метаболітів.

Охарактеризовано шляхи біосинтезу вторинних метаболітів у мікроорганізмів та фізіологічні основи регуляції їх синтезу, а також дані про біосинтез продуктів бродіння та ферментів.

Використовуючи сучасні дані Кіотської енциклопедії генів і геномів, розглянуто шляхи біосинтезу антибіотиків, що походять від єдиного первинного метаболіта; утворюваних конценсацією кількох первинних метаболітів; поліпептидних та β-лактамних; утворюваних полімеризацією ацетатних і пропіонатних одиниць; полікетидів першого і другого типів; терпеноїдних та аміноглікозидних, а також C7N-аміноциклітолів.

Для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» та споріднених спеціальностей (091 «Біологія», 226 «Фармація»), а також для спеціалістів, які працюють в галузі біотехнології та біології.


 

Грегірчак Н.М., Тетеріна С.М., Нечипор Т.М. Мікробіологія санітарія і гігієна виробництв з основами НАССР. Лабораторний практикум: навч. посіб. – К.: НУХТ,  2018. –  274 с.

Матеріал навчального посібника включає розділи по правилам роботи та організації мікробіологічної лабораторії, методам мікроскопії та техніки мікроскопування, методам роботи з мікроорганізмами, розглянуто морфологічні та культуральні ознаки бактерій, грибів, дріжджів, вплив факторів зовнішнього середовища на мікроорганізми. Друга частина посібника присвячена методам визначення безпеки харчових продуктів за мікробіологічними показниками і охоплює практично всі галузі виробництва харчових продуктів, що особливо важливо при запровадженні на харчових підприємствах системи якості НАССР. У посібнику містяться методи визначення мікробіологічних показників у сировині, напівпродуктах та готових виробах, наведено склад реактивів, розчинів, поживних середовищ, що використовують для визначення санітарно-показових мікроорганізмів.

 


Буценко Л.М., Пирог Т.П. Біотехнологічні методи захисту рослин: підручник − К.: Видавництво Ліра, 2018. − 346 с.

Підручник висвітлює питання виробництва та застосування біотехнологічних препаратів для захисту рослин від збудників хвороб та шкідників і підвищення врожайності рослин, а також використання методів біотехнології рослин для оздоровлення посадкового матеріалу та створення сортів стійких до збудників хвороб, шкідників та абіотичних стресів. У підручнику проаналізовано історію розвитку біотехнологічних методів захисту рослин, наведено дані про сучасний стан виробництва та застосування біотехнологічних препаратів в Україні, висвітлено питання якості та безпеки біотехнологічних препаратів для захисту рослин. Приділено увагу питанню використання поверхнево-активних речовин у рослинництві. Описано технологічні особливості виробництва інсектицидних, фунгіцидних, противірусних препаратів для рослинництва. Висвітлено питання виробництва та застосування стимуляторів росту та мікробних добрив для підвищення продуктивності рослин.  Охарактеризовано методологію мікроклонального розмноження рослин та біотехнології отримання безвірусного посадкового матеріалу рослин. Розглянуто питання методології генетичної трансформації рослин та описано методи отримання рослин стійких до комах-шкідників, збудників бактеріальних, грибних та вірусних хвороб рослин. Приділено увагу питанням безпеки отримання та практичного використання генетично-модифікованих рослин.


Красінько В.О., Волошина І.М., Лич І.В., Ігнатенко С.В.. Біологія клітини: Навч. посіб. — К.: НУХТ, 2016. — 300 с.

Поринути у дивовижний світ живої клітини, ознайомитись із захоплюючою красою та гармонійністю внутрішньої будови органел та клітинних систем, захопитися перспективами використання потенціалу живих клітин у найрізноманітнішіх біотехнологічних процесах  допоможе навчальний посібник «Біологія клітин» (автори В.О. Красінько, І.М. Волошина, І.В. Лич, С.В. Ігнатенко). Посібник присвячено розгляду особливостей будови та функціонування живих клітин як основних об’єктів, потенціал яких використовується у біотехнології. Навчальний посібник отримав гриф МОН України та рекомендований для підготовки майбутніх біотехнологів усієї України. Буде він корисний також тим, хто цікавиться біологією та прагне отримати ґрунтовні знання з навчальної дисципліни «Біологія клітин».

 

 

 


Грегірчак Н.М., Антонюк М.М., Буценко Л.М.. Іммобілізовані
ферменти і клітини в біотехнології: Навч. посіб. — К.: НУХТ,
2015. — 267 с.

Наведено перспективи використання іммобілізованих біологічно активних речовин і клітин в біотехнології та інших галузях промисловості. Викладено особливості одержання іммобілізованих ферментів і клітин, критерії оцінювання ефективності способів іммобілізації для порівняння їх варіантів. Охарактеризовано шляхи вдосконалення мікробних біотехнологій з використанням іммобілізованих ферментів і клітин, застосування іммобілізованих ферментів і клітин у технологічних процесах тощо.
Призначений для підготовки магістрів зі спеціальності «Промислова біотехнологія», викладачів вищих навчальних закладів та аспірантів, а також може бути корисний всім, хто цікавиться питаннями
застосування ферментів, клітин рослин, тварин, мікроорганізмів у сучасній біотехнології та має за мету розширити свій світогляд у галузі розвитку інженерної ензимології.Пирог Т.П., Іутинська Г.О., Софілканич А.П., Конон А.Д. Мікробні поверхнево-активні речовини у природоохоронних технологіях. К.: Наукова  думка, - 2016. – 278 с.

Наведено дані щодо інтенсифікації синтезу мікробних поверхнево-активних речовин на різноманітних промислових відходах (оліє-жирової, цукрової, молочної промисловості, сільського і лісового господарства, виробництва біодизелю, а також на відпрацьованих рослинних оліях), біотехнологічного потенціалу бактерій родів Rhodococcus, Nocardia і Acinetobacter як деструкторів ароматичних, гетероциклічних і аліфатичних ксенобіотичних сполук, а також використання синтезованих ними поверхнево-активних речовин для деструкції  нафтових забруднень у воді та грунті, у тому числі й комплексних з важкими металами.

 

Для біотехнологів, мікробіологів, біохіміків, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Біотехнології та  біоінженерія» та «Біологія».

 Харчова біотехнологія: підручник / Т.П. Пирог, М.М. Антонюк, О.І. Скроцька, Н.Ф.Кігель. – К.: Вид. Ліра-К, 2016. − 426 с.

У підручнику систематизовано та викладено всі аспекти  харчової біотехнології: використання мікроорганізмів і продуктів їхнього метаболізму у харчових технологіях (молочні ферментовані продукти та промислові заквашувальні культури для їх одержання, ферментовані м‘ясні вироби, хлібобулочні вироби, алкогольні та безалкогольні напої, ферментовані продукти рослинного походження, вільні від глютену харчові продукти); традиційні та нові продукти мікробного синтезу як харчові добавки (поліглутамінова кислота, лактулоза, лактобіонова кислота, лікопін, астаксантин, лютеїн, 2-фенілетанол, полісахариди гелан, пулулан, курдлан тощо) та сучасні біотехнології їх одержання; переваги та недоліки, а також законодавча  база використання генно-модифікованих організмів у харчових виробництвах.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом «Біотехнологія» та споріднених напрямів («Харчові технології та інженерія», «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції», «Біологія»), а  також для спеціалістів, які працюють у галузі біотехнології та  харчових технологій.Старовойтова С.О., Скроцька О.І., Пенчук Ю.М., Пирог Т.П. Технологія пробіотиків: Підручник. – К.: НУХТ, 2012. – 318 с ISBN 978-966-612-127-4

Висвітлено питання виробництва різних поколінь пробіотиків та функціональних продуктів харчування на основі пробіотичних мікроорганізмів. Проаналізовано історію мікробної екології людини, а також препаратів для підтримання і відновлення нормальної мікрофлори. Наведено сучасні уявлення про склад та функції нормальної мікрофлори людини. Подано дані щодо механізмів дії та практичного використання препаратів для відновлення нормальної мікрофлори. Описано технологічні особливості культивування мікроорганізмів для отримання різних поколінь пробіотиків для медичного та ветеринарного призначення. Приділено увагу сучасним методам іммобілізації пробіотичних мікроорганізмів та виготовленню різних лікарських форм пробіотиків. Розглянуто питання одержання функціональних продуктів харчування, збагачених пробіотичними мікроорганізмами. Наведено технологічні аспекти одержання рекомбінантних мікроорганізмів як основи генно-інженерних пробіотиків.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Біотехнологія».

 


Пирог Т.П. Загальна мікробіологія: Підручник. — К.: НУХТ, 2010. — 623 с.

Підручник рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом «Біотехнологія» і «Біологія», а також для спеціалістів, які працюють у галузі мікробіології та мікробного синтезу.

У підручнику викладено історію розвитку мікробіології, положення, роль і взаємовідносини мікроорганізмів у природі, будову прокаріот і еукаріот, систематику, фізіологію росту, типи живлення, основні механізми обміну речовин і перетворення енергії у аеробних і анаеробних мікроорганізмів, шляхи перенесення генетичної інформації, принципи регуляції біохімічних процесів, а також шляхи використання мікроорганізмів у біотехнології.

Друге видання доповнено сучасними даними про філогенетичну систематику бактерій і грибів, описом нових експрес-методів визначення геномних характеристик штамів і видів, новою інформацією про пріони, екстремальні мікроорганізми, особливості метаболізму і функціонування різних фізіологічних груп бактерій і архей. Перше видання вийшло у 2004 р.

 


Підгорський В.С., Іутинська Г.О, Пирог Т.П. Інтенсифікація технологій мікробного синтезу: Монографія. – К.: Наукова думка, 2010. – 327 с.

Викладено фізіологічні основи регуляції та інтенсифікації технологій мікробного синтезу полісахаридів, поверхнево-активних речовин, авермектинів (полікетидних антибіотиків), бактеріальних добрив. Описано основні шляхи регуляції культивування мікроорганізмів у біотехнологічних процесах: встановлення сукупності оптимальних зовнішніх факторів (температури, рН, природи і концентрації джерел вуглецю і азоту, співвідношення С/N, способу подачі субстрату, режимів масообміну тощо); внесення у середовище культивування продуцентів екзогенних попередників біосинтезу; використання суміші енергетично нерівноцінних та енергетично дефіцитних ростових субстратів; визначення особливостей енергетичного і конструктивного метаболізму продуцентів, виявлення «сайтів метаболічного лімітування» і розробка підходів до їх усунення.

Для біотехнологів, мікробіологів, біохіміків, викладачів і студентів вищих навчальних закладів спеціальностей «Біотехнологія» та «Біологія».

 


Пирог Т.П., Ігнатова О.А. Загальна біотехнологія: Підручник. – К.: НУХТ, 2009. – 336 с.

Підручник затверджено Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів III - IY рівня акредитації зі спеціальностей напряму "Біотехнологія" і 'Біологія", а також для спеціалістів, які працюють у галузі біотехнології.

У підручнику викладено всі аспекти біотехнології - від становлення і розвитку, основних складових і етапів біотехнологічного процесу, основ культивування мікроорганізмів і клітин, принципів регуляції процесів мікробіологічного синтезу, методів виділення цільового продукту залежно від його локалізації, знешкодження відходів біотехнологічних виробництв, біохімічних основ мікробіологічного синтезу, короткої характеристики основних технологій мікробного синтезу, в тому числі й мікробних імунобіологічних препаратів, а також харчової, екологічної та молекулярної біотехнології.

 

 


Пирог Т.П. Загальна мікробіологія: Підручник. — К.: НУХТ, 2004. — 471 с.

Підручник затверджено Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів III - IY рівня акредитації зі спеціальностей напряму "Біотехнологія" і “Біологія", а також для спеціалістів, які працюють у галузі мікробіології та мікробного синтезу

Викладено історію розвитку мікробіології, положення, роль і взаємо­відносини мікроорганізмів у природі, будову клітин прокаріот і еукаріот, сучас­ну систематику бактерій, грибів і дріжджів, фізіологію росту, типи живлення мікроорганізмів і шляхи використання ними ростових і неростових субстра­тів, основні механізми обміну речовин і перетворення енергії у аеробних та анаеробних мікроорганізмів, шляхи перенесення генетичної інформації, прин­ципи регуляції біохімічних процесів, а також шляхи використання мікроорга­нізмів у біотехнології.

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напря­мом "Біотехнологія" і "Біологія", а також для спеціалістів.

 


Карпов О.В., Демидов С.В., Кир'яченко С.С. Клітинна та генна інженерія: Підручник - К.: Фітосоціоцентр, 2010. – 208 с.

У підручнику у доступній формі викладені практично всі ключові аспекти клітинної та генної інженерії - історію розвитку цих напрямків науки та технології, основні їх прийоми і використання їх здобутків безпосередньо у біотехнологічній практиці. Детально описуються приклади практичного використання геноінженерних прийомів створення рекомбінантних мікроорганізмів з метою отримання біологічно активних сполук - поліпептидів, малих біологічних молекул та біополімєрів, а також деградації ксенобіотиків генетично модифікованими мікроорганізмами. Виходячи зі спрямування підручника на використання студентами біотехнологічного напряму, велику увагу в ньому приділено біотехиологічним аспектам генетичної інженерії. Наводяться приклади генноінженерних підходів до створення інтенсивних технологій у рослинництві і тваринництві. Характеризується внесок генної інженерії в медицині - генна діагностика та терапія людини, а також створення лікарських засобів на основі олігонуклеотидів. Вперше у навчальній літературі у доступній для студентів формі розглядається такий науковий напрямок, як білкова інженерія, а також проблеми, пов'язані з потенційними загрозами "від впровадження трансгенних технологій та біобезпека.

 


Буценко Л.М., Пенчук Ю.М., Пирог Т.П. Технології мікробного синтезу лікарських засобів: Навч. посіб. — К.: НУХТ, 2010. — 323 с.

Навчальний посібник рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів, вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Біотехнологія».

Висвітлено технології виробництва та застосування антибіотиків, ферментних препаратів, вітамінів і генно-інженерних білкових препаратів. Наведено сучасні уявлення про біологічну роль антибіотиків, особливості біосинтезу антибіотиків різними групами продуцентів, біологічні основи ферментації для отримання антибіотиків і загальні принципи технології їх виробництва, дані щодо механізмів дії та практичного використання антибіотиків. Описано технологічні особливості культивування мікроорганізмів для отримання ферментів, методи виділення та очищення ферментних препаратів, технології виробництва протеолітичних, амілолітичних, ліполітичних та інших ферментних препаратів, сучасні методи іммобілізації ферментів і практичне використання іммобілізованих ферментних препаратів. Наведено сучасні технології одержання окремих вітамінів мікробним синтезом, рекомбінантних білків, їх виділення та очищення.

 


Мартиненко O.I. Методи молекулярної біотехнології: Лабораторний практикум / За наук. ред. чл.-кор. HAH України, проф. Д.М. Говоруна. — К.: Академперіодика, 2010. — 232 с.

Навчальний посібник затверджено Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, молодих учених, які спеціалізуються у галузі молекулярної біотехнології, молекулярної біології, біохімії та молекулярної генетики.

У практикумі викладено основні методи, які найчастіше застосовують у сучасній молекулярній біотехнології: отримання окремих колоній мікроорганізмів, горизонтального перенесення генетичного матеріалу у бактерій (кон'югація, трансформація), виділення якісних препаратів нуклеїнових кислот з про- та евкаріотів, спектрофотометрія та електрофорез нуклеїнових кислот, методи ідентифікації і селекції клітин з рекомбінантними молекулами ДНК та ДНК-ДНК-гібридизація за Саузерном тощо. Кожний розділ містить теоретичні відомості, регламент проведення лабораторних робіт та рекомендації щодо оптимізації вирішення поставлених завдань.

 

 


Пирог Т. П., Решетняк Л. Р., Поводзинський В. М., Грегірчак Н. М. Мікробіологія харчових виробництв / За ред. Т. П. Пирог. Навчальний посібник. - Вінниця: Нова Книга, 2007. - 464 с.

Навчальний посібник затверджено Міністерством освіти і науки України студентів, магістрантів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, а також фахівців переробної та харчової промисловості

Викладено історію розвитку мікробіології, будову клітин прокаріотів і еукаріотів, їх філогенетичну систематику, фізіологію росту, основні механізми обміну речовин і перетворення енергії. Наведені закономірності життєдіяльності мікроорганізмів, які використовуються в окремих харчових виробництвах. Показані джерела інфекції та основні контамінуючі мікроорганізми сировини, напівпродуктів та готової продукції.

 

 

 

 


Грегірчак Н.М. Мікробіологія харчових виробництв: Лаборатор. практикум. - К.: НУХТ, 2009. - 302 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів факультетів технології харчових виробництв, магістрів, аспірантів вищих навчальних закладів, працівників лабораторій харчових підприємств і переробної галузі.

Викладено методи мікроскопування, підготовки та стерилізації поживних середовищ, морфологічні та культуральні особливості різних груп мікроорганізмів, способи виділення чистих культур мікроорганізмів, їх кількісний облік, розглянуто методи визначення безпеки харчових продуктів за мікробіологічними показниками.

Наведені у виданні завдання спрямовані на набуття студентами навичок самостійної роботи в мікробіологічній лабораторії для аналізу якості харчових продуктів, визначення виду мікроорганізмів, виділення їх із харчових продуктів і навколишнього середовища, а також вивчення факторів впливу довкілля на розвиток мікроорганізмів.

 

 


Краснопольский Ю. М., Борщевская М. И. Биотехнология иммунобиологических препаратов. – Харьков: Издательство «Фармитэк», 2008. – 312 с.

Книга предназначена для врачей, специалистов в области производства иммунобиологических препаратов, а также студентов и аспирантов вузов по специальности «биотехнология».

Монография посвящена вопросам производства и контроля качества иммунобиологических препаратов. В книге представлены результаты теоретических и практических исследований в области биотехнологии иммунобиологических препаратов. Приведены основные особенности производства указанных препаратов, а также описаны наиболее важные показатели контроля качества иммунобиологических препаратов.

 

 

 


Гаркава К.Г., Косоголова Л.О., Карпов О.В., Ястремська Л.С. Біотехнологія. Вступ до фаху: навч. посіб. – К.: НАУ, 2012. – 296 с.

У навчальному посібнику викладено матеріал з промислової біотехнології, екобіотехнології, генної інженерії,імунобіотехнології, біотехнології палива, який сприяє кращому сприйняттю сучасних біотехнологічних розробок, орієнтації в сучасних напрямах біотехнології.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Біологія».

 

 

 

Ви знаходитесь тут: Студенту кафедри Навчальна література Підручники і посібники, видані викладачами кафедри