Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

ПОЛОЖЕННЯ про виконання і захист випускових кваліфікаційних дипломних проектів (ВКДП) та науково-дослідних дипломних робіт (НДДР) студентами спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» денної та заочної форм навчання

Дипломне проектування включає наступні етапи:

-         підготовчий;

-         виконання ВКДП (НДДР);

-         захист ВКДП (НДДР).

Під час підготовчого етапу проводиться уточнення формулювання теми дипломного проекту, остаточне затвердження керівника, проведення організаційних зборів в академічних групах, видача студентам завдань, складання плану-графіку роботи.

У ході підготовчого етапу студент повинен провести ґрунтовний аналіз матеріалів попередніх курсових проектів і робіт, звітів з практик. На основі проведеного аналізу уточнити новизну ВКДП, яка повинна включати нові технологічні рішення як стосовно доферментаційних стадій і виробничого біосинтезу, так і для післяферментаційних стадій (для інженерних ВКДП) або новизну отриманих наукових результатів (для НДДР з інженерною частиною).

Підготовчий етап завершується складанням календарного плану виконання розділів ВКДП або НДДР і затвердження їх підписом студента, керівника проекту та завідувача кафедри.

У період виконання дипломного проекту (роботи) призначаються дві атестації з дипломного проектування та попередній захист диплому, на яких установлюється ступінь готовності проекту (роботи). Результати атестації аналізуються на засіданні кафедри БТМ і, якщо є така потреба, представляються в деканат БТЕК для ухвалення відповідного рішення про неможливість подальшого виконання дипломного проекту та відрахування студента.

Перша атестація з дипломного проектування проводиться під час захисту студентом курсового проекту (роботи) з дисципліни «Харчова біотехнологія». Студент, який вчасно не представив для розгляду комісії та (або) не захистив вказаний курсовий проект не допускається до подальшого дипломного проектування і, у разі не виправлення ситуації упродовж 1…7 днів, кафедрою порушується клопотання про його відрахування з навчання у НУХТ.

Друга атестація з дипломного проектування призначається не пізніше, ніж за два тижні до початку основних захистів дипломних проектів (робіт). На другу атестацію дипломником мають бути представлені:

Розділи ВКДП

Розділи НДДР

Характеристика кінцевої продукції виробництва

Літературний огляд

Характеристика біологічного агенту

Матеріали і методи досліджень

Обґрунтування вибору технологічної схеми виробництва

Опис технологічного процесу виробництва

Контроль виробництва

За умови успішного проходження другої атестації з дипломного проектування студентові видаються направлення на внутрішню рецензію  (від керівника).

Студенти, які успішно пройшли атестацію з дипломного проектування, допускаються до проходження попереднього захисту диплому.

Студент, який вчасно не представив або представив не у повному обсязі зазначені матеріали дипломного проекту (роботи) не допускається до подальшого дипломного проектування і, у разі не виправлення ситуації упродовж 1…7 днів, кафедрою порушується клопотання про його відрахування з навчання у НУХТ.

Студент, який не пройшов першу та другу атестації з дипломного проектування не допускається до попереднього захисту диплому .

Попередній захист дипломного проекту проводить комісія в складі 2-3 викладачів, призначених випусковою кафедрою не пізніше, ніж за тиждень до початку основних захистів. На попередній захист повинні бути представлені: підписаний студентом і керівником готовий варіант пояснювальної записки (у незшитому вигляді), графічна частина (на попередній захист допускається представлення креслень, роздрукованих на аркушах формату А3) та демонстраційні матеріали (роздрукований варіант слайдів мультимедійної презентації). Студент також представляє і здає секретарю ЕК заповнені бланки завдання на проектування (2-й екземпляр), оформлений бланк внутрішньої рецензії від керівника (подання), резюме до дипломного проекту та заповнену залікову книжку.

На попередньому захисті відбувається остаточне визначення ступеня готовності дипломника до захисту: проводиться апробація новизни розробки, перевіряється відповідність вимогам обсягу й змісту проекту, уміння дипломника відповідати на питання фахівців, обґрунтовувати і захищати свої рішення в ході дискусії, визначаються зауваження до оформлення пояснювальної записки та графічної частини ВКДП (НДДР). Недоліки в пояснювальній записці, доповіді і демонстраційному матеріалі, виявлені в ході попереднього захисту, доводяться до відома доповідача. Їх необхідно усунути протягом 1…3 днів.

Результати попереднього захисту фіксуються у журналі реєстрації і завіряються підписом членів комісії, керівника дипломного проекту (роботи) та підписом студента про ознайомлення з результатами.

За умови успішного проходження попереднього захисту студентові видаються направлення на зовнішню рецензію.

Право надавати зовнішню рецензію на дипломний проект (роботу) має фахівець з вищою освітою, який має досвід роботи на підприємстві (науково-дослідній, проектно-конструкторській, або контрольно-аналітичній організації),  наближеного до теми дипломного проекту профілю.

Якщо студент не допускається комісією до захисту проекту в ЕК, то це питання розглядається на засіданні кафедри за участю випускника і його керівника.

Захист ВКДП (НДДР) є формою перевірки знань випускника та фактичної підготовленості його до роботи за фахом відповідно до вимог державного стандарту (освітньо-кваліфікаційної характеристики) і проводиться на відкритому засіданні екзаменаційної комісії із захисту дипломних проектів (робіт) за участю не менше двох третин її складу.

Рішення про черговість захисту студентами проектів на ЕК приймається кафедрою не пізніше, ніж за три дні до  засідання.

В екзаменаційну комісію не пізніше, ніж за три дні до призначеної дати захисту повинні бути представлені: відзив керівника на бланку (подання), в якому також відображаються відомості про виконання студентом навчального плану й отримані ним оцінки з теоретичних дисциплін, курсових проектів і робіт, усіх видів практик, зовнішня рецензія на ВКДП (НДДР), другий бланк завдання, резюме до дипломного проекту, залікову книжку та електронний варіант диплому для перевірки його системою «Антиплагіат»; у день захисту до його початку: ВКДП (НДДР), що включає зшиту пояснювальну записку і креслення, підписані студентом, консультантами (за потреби), керівником, завідувачем кафедрою й деканатом (пояснювальна записка).

На захист дипломного проекту студент готує доповідь, вона має супроводжуватись демонстрацією мультимедійної презентації і за часом не повинна перевищувати 7 хв. Після доповіді студенту задають питання члени ЕК. Хід захисту фіксується у протоколі ЕК.

Результати захисту визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно» та «незадовільно», а також за 100-бальною шкалою та системою ECTS. Рішення ЕК про оцінку знань студента, виявлених при захисті дипломного проекту (роботи) та видачі йому диплому державного зразка про освіту (кваліфікацію) приймається комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, котрі брали участь у засіданні. За однакової кількості голосів голос голови є вирішальним.

У випадках, коли захист дипломного проекту визначається незадовільним, ЕК встановлює, чи може студент подати на повторний захист той самий проект з доопрацюванням, чи він зобов'язаний опрацювати нову тему.

Захист ВКДП відбувається на відкритому засіданні екзаменаційної комісії із захисту дипломів у наступній послідовності:

  • секретар ЕК повідомляє прізвище, ім'я, по батькові студента - дипломника, зачитує тему ВКДП (НДДР);
  • заслуховується доповідь дипломника (до 10 хвилин);
  • члени ЕК і присутні ставлять запитання;
  • дипломник відповідає на запитання;
  • секретар екзаменаційної комісії зачитує рецензію;.
  • заслуховується відповідь дипломника на рецензію.

Під час захисту студентові важливо зазначити не тільки актуальність теми, новизну й оригінальність рішень, практичну й наукову цінність ВКДП (НДДР), а й також вказати свій особистий внесок у виконану роботу.

Запитання, які по закінченню доповіді дипломникові ставлять голова і члени комісії, присутні, можуть стосуватися теми дипломного проекту або дисциплін за фахом. Із доповіді та відповідей на питання комісія робить висновок про широту кругозору дипломника, його ерудицію, уміння привселюдно виступати й аргументовано відстоювати свою точку зору.

Оцінюється випускна кваліфікаційна робота за 4-бальною національною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно» і «незадовільно», а також за 100-бальною шкалою та системою ECTS.

Оцінка «відмінно» (90…100 балів) виставляється, якщо проект (робота) виконані на актуальну тему, новизна яких підтверджена посиланнями на сучасну вітчизняну та зарубіжну наукову та/або патентну літературу. Усі прийняті рішення обґрунтовані та підтверджені відповідним аналізом й розрахунками, з врахуванням всіх вхідних факторів. Дипломний проект (робота) містить всі необхідні розділи та елементи, що передбачені завданням на дипломне проектування, у тому числі розрахунок обладнання і матеріальний баланс всього виробництва, включаючи стадії виділення та очищення цільового продукту (для інженерних ВКДП). Оформлення роботи зроблено згідно вимог ЕСКД. Відгук та рецензія позитивні. Доповідь змістовна та відбиває високий рівень теоретичної та професійної підготовки. Відповіді на питання членів ЕК повні та вірні.

Оцінка «добре» (74…89 балів) виставляється, якщо тема в дипломному проекті розкрита, теоретичні обґрунтування та висновки вірні, але присутні окремі недоліки непринципового характеру: поверхнево зроблено аналіз літературних джерел, використання сучасного аналітичного інструментарію обмежено. Дипломний проект (робота) містить всі необхідні розділи та елементи, що передбачені завданням на дипломне проектування. Оформлення роботи зроблено згідно вимог ЕСКД, але викликає певні, несуттєві зауваження. Відгук та рецензія позитивні, але мають окремі недоліки. Доповідь логічна, гарно проілюстрована, в цілому відбиває результати дипломного проектування та достатній рівень теоретичної й практичної підготовки випускника. Відповіді на запитання членів ЕК вірні, але не завжди повні або коректні.

Оцінка «задовільно» (60…73 бали) виставляється, якщо тема розкрита повністю, але науково-теоретичний та методичний рівень її виконання не дуже високий; одержані результати систематизовані недостатньо, висновки зроблені непереконливо. Оформлення роботи в цілому зроблено згідно вимог ЕСКД, але викликає зауваження. Відгук та рецензія позитивні, але мають суттєві зауваження. Доповідь відбиває основні результати роботи та достатній рівень теоретичної й професійної підготовки випускника. Не всі відповіді на питання членів ЕК повні та вірні.

Оцінка «незадовільно» (35…59) балів виставляється, якщо тема розкрита не повністю, науково-методичний та інженерно-технічний рівень роботи низький; одержані результати не систематизовані, висновки зроблені непереконливо; дипломник погано володіє матеріалом, неспроможний відповісти на запитання; є суттєві зауваження до оформлення роботи. Доповідь не відбиває змісту виконаної роботи. Наглядні матеріали є випадковими або відсутніми. Більшість відповідей не вірні, студент не володіє предметом дослідження.

У той же день після закритого засідання й оформлення протоколу засідання екзаменаційної комісії із захисту ВКДП студентам оголошуються результати захисту. За результатами підсумкової атестації студентів ЕК ухвалює рішення щодо присвоєння їм кваліфікації бакалавра за фахом і видачу диплома про вищу освіту.

Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри біотехнології і мікробіології (протокол №16 від 27.03.2018 року)

 

Завідувач кафедри

Біотехнології і мікробіології, проф.                                        Т.П. Пирог

Ви знаходитесь тут: Здобувачам освіти Дипломне проектування Положення про захист дипломних проектів ОС"Бакалавр"